Informace pro zájemce

Pro koho je projekt určen

Hlavním předpokladem bezplatné účasti v projektu je místo výkonu práce/zaměstnání s adresou v Moravskoslezském kraji!!!

 

Projekt dále dělí cílovou skupinu (CS) podle forem (a intenzity) vzdělávání, které budou těmito skupinami vyhledávány - podle stupně využití technik mediace v rámci profese dané osoby/činnosti organizace.  U obou částí CS se další vzděl. zaměřuje na rozvoj odborných kompetencí.

 

1. Profesní vzdělávání v mediaci 
Zde patří profesní mediátoři, nebo ti, kteří se jimi chtějí stát. Tato oblast sdružuje CS pocházející ze všech možných profesních odvětví. Společným znakem členů CS je to, že chtějí vykonávat nebo již vykonávají (i) profesi mediátora. Jedná se např. o: 
 • pravníky,
 • advokáty,
 • pracovníky rodinných mediačních center,
 • pracovníky Probační a mediační služby,
 • mediátory z oblasti soukromě právních, obchodních, spotřebitelských, občanskoprávních sporů...
Potřeby této CS, které projekt řeší, se týkají chybějícího komplexního dalšího vzdělávání, které potřebují jako kvalitativní podporu své hlavní vykonávané činnosti.
 
2. Vzdělávání v základních dovednostech konstruktivního řešení konfliktů
V rámci této potřebnosti je CS velmi široká, zasahuje do většiny odvětví. Jedná se o osoby/organizace posilující si v rámci dalšího vzdělávání v nabízených technikách svou konkurenceschopnost. Jedná se především o "pomáhající" profese. Dílčími cílovými skupinami jsou:
 • pracovníci poskytovatelů sociálních služeb,
 • pracovníci státní správy a samosprávy,
 • pracovníci ve školství,
 • pracovníci ve zdravotnictví,
 • pracovníci ve službách (zejména v poradenství),
 • pracovníci v obchodu,
 • zaměstnavatelé,
 • personalisté.
Potřeby této cílové skupiny, lze vyjádřit ve dvou úrovních:
I. Pro lepší vykonávání dosavadní profese - mediační techniky jako pracovní kompetence - konkurenceschopnost jedinců.
II. Pro účel zásadní změny charakteru poskytované služby, popř. začlenění mediačních technik do systému řešení sporů v organizaci - mediace jako aktivní filozofie řešení sporů v organizaci - konkurenceschopnost organizací.

 

Účastnické desatero - podmínky účasti

1. Realizace všech aktivit projektu probíhá bez finanční spoluúčasti účastníka či organizace, ve které pracuje. Účastník musí být členem cílové skupiny s místem výkonu práce v Moravskoslezském kraji.
2. O podrobnostech plánovaných aktivit budou zájemci informováni přes elektronickou komunikaci.
3. Bude dodržován princip rovné příležitosti s podmínkou zajištění přístupu zástupců co největšího množství profesí z MSK.
4. Účast na jednotlivých kurzech není právně vymahatelná. 
5. Účast není možné převést na jinou osobu (vždy musí probíhat výběr).
6. Účastník se svým vstupem do jednotlivých vzdělávacích aktivit zavazuje k tomu, že zvolenou aktivitu absolvuje v celém rozsahu, dle předem projednaného plánu. Případné přerušení účasti musí být písemně odůvodněno a realizátorem projektu akceptováno. (Projekt se zavazuje plnit monitorovací indikátory, mezi něž patří i podpořená a úspěšně podpořená osoba).
7. Bezplatná účast ve vzdělávacích aktivitách je podmíněna zapojením účastníka do evaluačního procesu (zpětná vazba po absolvování kurzu).
8. Každý úspěšný absolvent obdrží po ukončení kurzu Osvědčení o absolvování kurzu. 
9. Každý účastník vzdělávacího kurzu obdrží bezplatně výukové materiály, občerstvení.
10. Každý podpořený člen cílové skupiny se svou účastí na vzdělávací aktivitě zavazuje ke spolupráci s dodavatelem těchto aktivit, zejména se jedná o:
- dodržování organizačního řádu,
- dodržování pravidel BOZP,
- spolupráci při vyplňování formulářů a dotazníků (prezenční listina, výkaz o poskytnutí přímé podory, závěrečné evaluační dotazníky ...),
- spolupráci při zdokumentování realizace aktivity (pořízení fotodokumentace aktivity),
- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely projektu.
 

Jak se přihlásit na kurz, který má vyhlášený termín konání?

Přihlášku vyplňujete přímo na tomto webu, objednáváte si nabízený kurz s vyhlášeným termínem konání. Postupujete jako v eshopu, když si nakupujete např. elektroniku. Na kartě kurzu, který Vás zajímá, využijete možnosti výběru a vyplnění elektronické objednávky.
 
Postup:
- Pokud má kurz vyhlášen termín(y) konání, najdete tuto informaci v pravém horním rohu této nabídkové karty - v modrošedém rámečku, kde jsou i ostatní podrobnosti o konání kurzu. Zde máte možnost „vybrat tento termín“.
- Otevře se Vám Košík, kde vyplníte nejprve počet přihlašovaných osob.
- Poté vypíšete všechny údaje o účastnících, ke kterým Vás systém vybízí.
Do poznámky napíšete, jaký je Váš důvod zájmu o tento kurz/krátké motivační sdělení (proč bychom měli vybrat zrovna Vás, nebo Vašeho zaměstnance) + jaké kurzy už účastníci v rámci projektu absolvovali.
- Jakmile máte vše vyplněno, klikněte na tlačítko Objednat.
- Systém Vás vyzve k přihlášení se ke svému účtu, popř. k zaregistrování (pokud provádíte objednávku poprvé).
Registraci vyplníte dle pokynů a systém Vás vrátí zpátky do košíku. Nyní bude po stisknutí tlačítka „Objednat“ Vaše objednávka odeslána.
Do Vašeho emailu obdržíte potvrzení objednávky se všemi podrobnostmi o objednaném kurzu vč. přihlášených účastníků.

- Historii svých objednávek můžete navíc sledovat (po přihlášení se) v sekci „Můj účet“. Zde také můžete měnit údaje organizace i heslo.
Pokud chcete objednat jednou objednávkou více kurzů, tak po vypsání první objednávky se máte možnost vrátit do katalogu kurzů přes tlačítko „Zpět do katalogu“. Vaše první objednávka zůstane v Košíku uložena. 

 

Výběr účastníků

Výběr bude probíhat na základě projektově nastaveného vzorce. Především je směrodatné to, aby účastník ze 100% splňoval kritéria projektem podpořené cílové skupiny. V rámci cílů projektu (zejména poskytnutí co nejkvalitnější účastnické evaluace) je důležité i to, aby bylo v každém pilotně realizovaném kurzu co nejširší zastoupení různých profesí, pro které je téma využitelné.

 

U základního výcviku a specializačních výcviků bude výběr probíhat v dvoukolovovém režimu.

1.kolo - po provedení elektronické objednávky (vč. Vaší motivační doložky, kterou napíšete do poznámky a ze které bychom se měli dozvědět Vaše důvody, proč máte o kurz zájem) je třeba zaslat Váš profesní životopis. Korespondenční adresou k zasílání životopisů je: L.boudova@educocentrum.cz

2. kolo - v rámci druhého kola výběru může být realizován s některými zájemci krátký osobní pohovor.

 

Na účast v projektu není žádný právní nárok. Účast v projektu nelze převést na jinou osobu (účastník každého kurzu musí vždy projít výběrem).